Qttb Fushe Kruje

Kreu / Sherbimet

Baza Prodhuese

Në mbështetje të Udhëzimit Nr. 04 datë 08/02/2007 “Mbi tarifat e të ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet vartëse të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ruralˮ ofrojmë tarifat analizat e produkteve plehëruese për subjekteve publikë dhe privatë.

Tarifat për analizat e produkteve plehëruese:

Nr. Lloji i analizës Vlera në lekë
1 URE 5000
1.1 Përmbajtja e azotit (N) 3500
1.2 Përmbajtja e lagështisë 500
1.3 Përmbajtja e amonjakut të lirë (NH3)l 500
1.4 Përmbajtja e kokrizave (granulometria) 500
2 Nitrat Amoni 5000
2.1 Përmbajtja e azotit (N) 3500
2.2 Përmbajtja e lagështisë 500
2.3 Përmbajtja e lëndëve të patretëshme 500
2.4 Përmbajtja e kokrizave (granulometria) 500
3 Superfosfati 11500
3.1 Përmbajtja e fosforit (P2O5) 5000
3.2 Përmbajtja e acidit fosforik të lirë (H3PO4) 5000
3.3 Përmbajtja e lagështisë 500
3.4 Përmbajtja e kokrizave (granulometria) 500
4 DAP 9000
4.1 Përmbajtja e Azotit (N) 3000
4.2 Përmbajtja e fosforit (P2O5) 5000
4.3 Përmbajtja e lagështisë 500
4.4 Përmbajtja e kokrizave 500
5 Sulfat Potasi 4000
5.1 Përmbajtja e potasit (K2O) 3000
5.2 Përmbajtja e lagështisë 500
5.3 Përmbajtja e kokrrizave (granulometria) 500
6 Pleh Kompleks (N-P2O5-K2O ) 14000
6.1 Përmbajtja e azotit (N) 3000
6.2 Përmbajtja e fosforit (P2O5) 5000
6.3 Përmbajtja e potasit (K2O) 3000
6.4 Përmbajtja e lendeve të patreteshme 2000
6.5 Përmbajtja e lagështisë 500
6.6 Përmbajtja e kokrrizave (granulometria) 500
7 Marje mostre 600