Qttb Fushe Kruje

Kreu / Rreth Nesh

Rreth Nesh

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë është strukturë në varësi të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural
Misioni

Qendra e Transferimit të Teknologjive Bujqësore Fushë Krujë është një institucion shtetëror të kërkim/transferimit të teknologjive në fushën e bujqësisë dhe zhvillimit rural. Ajo i shërben zhvillimit aktual dhe perspektiv të bujqësisë së vendit, në përputhje dhe në zbatim të strategjisë dhe politikave të këtij sektori.

Objektivat kryesore
  • 1. Gjenerimi, përshtatja, testimi dhe transferimi i teknologjive bujqësore në funksion të progresit teknik e teknologjik, rritjes së efektivitetit, dhe konkurueshmërisë së prodhimit bujqësor e blegtoral, zhvillimit të qëndrueshëm dhe mbrojtjes së mjedisit. Ofrimi i ekspertizës, trajnimit dhe informacionit për strukturat e këshillimit bujqësor dhe agrobiznesit.

  • 2. Ofrimi i ekspertizës, trajnimit dhe informacionit për strukturat e këshillimit bujqësor dhe agrobiznesit.

  • 3. Shërbimit të tokës dhe ujrave.