Projekte

1-Identifikimi, monitorimi i tokave problematike në territorin e Shqipërisë, shpërndarja hapsinore dhe menaxhimi i integruar i tyre
2-Projekti i bankës botërore mbi infrastrukturën e kullimit dhe ujitjes

Lexo me Shume

Legjislacioni

Lexo me shume rreth Legjislacionit

Lexo me Shume

Sherbime

Vlerësimi i Bonitetit
Arkiva Tekniko Kadastrale
Arkiva e Veprave Ujitëse dhe Kulluese
Laboratori i Tokës dhe Ujit
Laboratori i Materialit Biologjik
Baza Prodhuese

Lexo Me Shume

Sherbimet

Vlersim

Vlersimi i Bonitetit

Arkiva

Arkiva Tekniko Kadastrale
Arkiva e Veprave Ujitëse dhe Kulluese

Laborator

Laboratori i Tokës dhe Ujit
Laboratori i Ushqimit
Laboratori i Materialit Biologjik

Baza Prodhuese

Mënyra e shitjes së produkteve bujqësore të realizuara është me testim tregu