Qttb Fushe Kruje

Kreu / Sherbimet

Baza Prodhuese

Mënyra e shitjes së produkteve bujqësore të realizuara është me testim tregu.
• Për vendosjen e çmimeve të produkteve për shitje, të prodhuara nga QTTB-ja Fushë Krujë, krijohet një komision i posaçëm, bazuar në aktin e Ministrisë së Financave, nr. 5425/1, datë 25.07.2007.

Sasia e farërave që disponon ka në dispozicion QTTB-ja Fushë Krujë për vitin 2021:

Nr. Emërtimi Kultivari Prodhimi i gatshëm për shitje (kv)
1 Terfil Aleksandrin 1 vjecar 0
2 Lolim Dilana 0
3 Grurë Adelaida 0
4 Grurë Altezza Ne perpunim
5 Tërshërë Këmishtaj (e bardhë) Ne perpunim
6 Elb Nonius 0
7 Jonxhë Tomin shumëvjecara 10