Qttb Fushe Kruje

Kreu / Sherbimet

Laboratori i Materialit Biologjik

Në mbështetje të Udhëzimit Nr. 08 datë 08/05/2007 “Mbi tarifat e të ardhurave dytësore, të aplikueshme nga institucionet vartëse të Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Ruralˮ ofrojmë tarifat për analizimin e materialit biologjik ndaj subjekteve publikë dhe privatë.

Tarifat për analizat e materialit biologjik:

Nr LLOJI I ANALIZËS Vlera/Lekë
1 Vleresim te materialit biologjik 300